Java Av Midälvaland

iphone-bilder-031.jpg

 

Kullöversikt Midälvalands J-kull 2007-12-14

namn Hd/Ed MH MT Exbeskr L-Test Utst
Jolin A/0 Ja        
Judith AC/01 Ja        
Java A/0 Ja  531   GK  
Jaxie B/0 Ja        
Jago AC/0 Ja        
Järbofaks A/0 Ja     GK  
Jogi AB/0 Ja      
namn SPH SÖK SKH RPH Lyd TJH Övrigt
Jolin   EKL     II    
Judith HKL       II    
Java LKL LKL HKL     Väktare  
Jaxie HKL       III   LP1
Jago              
Järbofaks EKL         Väktare  Avliden
Jogi              

MH Eskilstuna 2009-05-16
 

  1 2 3 4 5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar ochdrar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad,men drar sig inte undan.

Jago, Judith

 

Tar kontakt själv eller när fö tar kontakt. Balanserad.

Java, Järbofaks, Jogi, Jolin, Jaxie

Intensivt kontaktbeteende mot testl. Kan hoppa och gnälla.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvillig. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral.

Jogi, Judith

Följer med villigt. Engagerar sig.

Java, Järbofaks, Jago, Jolin, Jaxie

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar
sig undan, tar eventuellt kontakt med f ö.

Accepterar. Är neutral.
Järbofaks, Jogi, Jago, Jolin, Judith, Jaxie

Accepterar. Svarar med kontakt beteende
Java

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.Java, Jago, Jolin, Judith

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Järbofaks, Jogi, Jaxie

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt
eller nyper i f öremålet.
Järbofaks, Jago, Jolin, Judith

Griper direkt med hela munnen.

Jogi

Griper direkt, hugger föremålet.

Java, Jaxie

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller,drar ej emot

Biter - drar emot, släpper, tar om.Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl.släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.

Java, Järbofaks, Jogi, Jago, Jolin, Judith, Jaxie

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej.

Java 1-2 ggn
Jogi 1 ggn

Startar men avbryter.

 

Startar eller springer långsamt.Kan öka farten. Fullföljer

Jaxie 1a ggn

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. 
Järbofaks, Jago, Jolin, Judith 1-2 ggn
Jogi, Jaxie 2 ggn

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet/springer
ej fram.

Java 1-2 ggn

Griper ej, nosar på föremålet.


Jaxie 1a ggn

Griper tveksamt eller med tids fördröjning. 

Järbofaks, Judith 1a ggn

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Jago, Jolin 1-2 ggn
Järbofaks, Jogi, Judith, Jaxie 2a ggn

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.Jolin, Jaxie

Är uppmärksam
och i huvudsak
lugn. Enstaka aktivitets-
h öjningar

Judith

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar.

Java, Järbofaks, Jogi, Jago

Är orolig. Växlar
snabbt aktiviteter.

5.a AVST.LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma

Jogi, Jago

Intresserad, följer fig. utan avbrott.

Judith

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Java, Jolin

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

Järbofaks, Jaxie

5.b AVST.LEK
Hot/agg

Inga skall eller morrningar.

Java, Järbofaks, Jogi, Jago, Jolin, Judith, Jaxie

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar
under mom. f örsta del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5.c AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till fig. Ointresserad.

Går fram när fig. pratar eller bollar med föremål.

Går fram när fig. ger sig tillkänna.

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.
Jogi

Går fram direkt till fig. utan hjälp.

Java, Järbofaks, Jago, Jolin, Judith, Jaxie

5.d AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men
visar intresse.

Leker, griper
försiktigt, släpper,
drar ej emot.

Griper direkt.
Kan släppa och
ta om. Drar emot.

 

Griper direkt med hela
munnen. Drar
emot, släpper ej.

Java, Järbofaks, Jogi, Jago, Jolin, Judith, Jaxie

5.e AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv.

Jolin, Judith

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig.
Java, Järbofaks, Jogi

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

Jago, Jaxie

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Järbofaks, Jogi

Hukar sig och stannar.

Jago, Judith

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Java, Jolin, Jaxie

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Jogi, Jago, Jolin, Judith

Visar enstaka hotbeteenden.

Java, Järbofaks, Jaxie

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö lägger ner overallen.

Går fram när fö sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden.

Går fram till overallen när fö står bredvid.

Går fram till overallen när fö gått halva avståndet.
Jago, Jolin, Judith

Går fram till overallen utan hjälp.

Java, Järbofaks, Jogi, Jaxie

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Java, Järbofaks, Jogi, Jago, Jolin, Judith, Jaxie

Liten båge, el litentempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKN.
Kvarst ående intresse

Inget intresse
f ör overallen.Jago, Judith

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Java, Jogi, Jolin, Jaxie

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Järbofaks

Biter i/lek mot
overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Java, Järbofaks, Jogi, Jaxie

Hukar sig och stannar.

Jago, Judith

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Jolin

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när fö sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när fö
st år bredvid.

Går fram till skramlet när fö gått halva avståndet.

Jolin

Går fram till skramlet utan hjälp.

Java, Järbofaks, Jogi, Jago, Judith, Jaxie

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarst ående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Java, Järbofaks, Jogi, Jago, Jolin, Judith, Jaxie

Liten båge, el liten tempoväxl, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna.

Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarst ående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Java, Järbofaks, Jogi, Jago, Jolin, Judith

Stannar upp/
luktar p å ljudkällan vid ett tillfälle.

Jaxie

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Järbofaks, Jago, Jolin, Judith, Jaxie 

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Java, Jogi

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa
avbrott.

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Java, Järbofaks, Jago, Jolin, Judith, Jaxie

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.

Jogi

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö.

Järbofaks, Jago, Jolin, Jaxie 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Någon avstånds-
reglering.
Java, Jogi, Judith

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan
flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram när fö tagit av figs klädnad.

Går fram när fö talar med fig/ lockar på hunden.

Går fram till spöket när fö står bredvid.

 

Går fram till spöket när föraren gått halva vägen.

Judith

Går fram till spöket utan hjälp.
Java, Järbofaks, Jogi, Jago, Jolin, Jaxie

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när fig. bjuder.

Järbofaks, Jogi, Judith

Tar kontakt själv. Balanserad.

Java, Jago, Jolin, Jaxie

Intensivt kontakt- beteende mot fig. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Java, Järbofaks, Jolin, Judith

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Jogi, Jago, Jaxie

9b. LEK 2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på förem.

Griper försiktigt
eller nyper i f öremål.
Jogi, Jago, Jolin, Judith

Griper direkt med hela munnen.

Jaxie

Griper direkt, hugger föremålet.

Java, Järbofaks

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Java, Järbofaks, Jogi, Jago, Jolin, Judith, Jaxie

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår
till aktivitet/ passivitet.

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/ passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt tendenser/ avstår skotten

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)